[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Revolutionen - bara ett par byxor ifrån]
[Värmlandsvisan]
Till Anders Fryxells version
Till F. A. Dahlgrens version
Våran prost - Gustaf Fröding

Revolutionen
bara ett par byxor ifrån

text: Emil Svensén

Revolutionen
bara ett par byxor ifrån

Med tiden och under intrycket av de sorgliga förhållanden, som allt mera utvecklade sig i Sverige, mognade hos Adlersparre övertygelsen om den oundgängliga nödvändigheten av en statsvälvning såsom det enda medlet att rädda landet från undergång. Med sin förunderliga övertalningsgåva lyckades han meddela samma övertygelse åt såväl befäl, som manskap vid armén och förmå dem att under hans ledning tåga mot huvudstaden för att sätta revolutionen i verket. Uppgiften var nu blott att förmå den norske ståthållaren till att under tiden med sitt krigsfolk hålla sig stilla och ej begagna sig av svenskarnas avtåg till ett infall i Värmland. För Adlersparre och hans vänner blev det icke svårt att göra klart för prinsen, att det verk de förehade noga taget även var i Danmarks intresse, då ett ombyte av regent i Sverige borde göra ett slut på krigstillståndet mot Napoleon och därmed även på fientligheterna mot Danmark. Utan att något egentligt fördrag blev avslutet, höll Kristian August sig stilla, varför han från dansk sida fått uppbära en del oförtjänt tadel. Ingenting utvisar nämligen, att han varit invigd i de planer angående hans blivande ställning i Sverige, som vid denna tid väl ännu knappast hunnit mogna hos Adlersparre själv.

Svenskarna voro emellertid oförhindrade att begiva sig på vägen, fullt och fast beslutna att utföra sitt uppsåt. I Karlstad, där de en vacker afton ryckte in, befann sig händelsevis vid tillfället en av de myndiga prostar, vilka i gamla dagar styrde och ställde i Värmland nästan såsom fylkeskonungar. Hans namn var Olof Fryxell fader till den frejdade hävdatecknaren Anders Fryxell och prost i Sunne stora pastorat i Fryksdalen, där sonen sedermera trädde i hans ställe. Det är samma minnesrika bygd, som i våra dagar blivit så kär för varje svenskt sinne genom Selma Lagerlöfs underbara skildringar i Gösta Berlings saga. Vördig prosten var känd som en myndig kyrkherre av den gamla stammen, en despot i sitt hus, orubbligt självständig mot överordnade och självrådig styresman i såväl andliga som världsliga ting över de vidsträckta och folkrika församlingar, som blivit satta under hans vård. Av en dylik gammal hedersman har även Gustaf Fröding givit en dråpligt levande bild i sin välbekanta dikt Våran prost. I en sak var vördig prostens övertygelse orubblig, och det var i fråga om vars mans ovillkorliga plikt att vara all mänsklig ordning underdånig för Herrans skull och aldrig förgäta, att överheten icke bar svärdet förgäves. Med sitt klara förstånd insåg han mycket väl, att kungen var ett dumhuvud, men när talet började gå om dennes avsättning, befarade han, att Anjalaförbundets och konungamordets nesliga tider skulle återkomma, och då voro det bättre att lyda en konung, vars redliga avsikter till landets väl åtminstone voro höjda över varje tvivel. Med sådana åsikter kunde han ej undgå att gripas av en häftig vrede, när han i Karlstad fick kunskap om västra arméns tilltag mot den av Gud förordnade överheten. Den myndige själaherdens beslut var snart fattat. Iförd sin prästerliga ämbetsskrud, ville han begiva sig ned till soldaterna, av vilka många voro från hans eget pastorat, och i ett dundrande strafftal förehålla dem det brottsliga i deras förehavande och uppmana dem att återvända till sina undersåtliga plikter.

Men härvid begav det sig, att den gode prosten den gången gjort upp räkningen utan värden, eller rättare utan värdinnan, vilket i detta fall vill säga fru prostinnan. Hon var en mycket förståndig fru, som av mångårig erfarenhet var fullt övertygad om, att det icke tjänade någonting till att möta sin herre och mans oryggliga beslut om föreställningar och beskärmelser. Men å andra sidan insåg hon lika väl, vad mannen i sin iver tycktes förgäta, nämligen att han genom sitt företag endast utsatte sig själv för fara och de sina för obehag, utan att i minsta mån lyckas uppnå sitt ändamål. Ett gammalt ordspråk säger, att den, som drager svärdet mot sin överhet, gör bäst i att kasta bort skidan. Även om det högst osannolika inträffade, att prostens strafftal gjorde sådan verkan, att hela hären greps av ånger och ville återvända till sin plikt, så måste dock var man inse, att budskapet om deras upproriska förehavande skulle föregå ryktet om deras ånger, och även om denna senare kunde medföra tillgift för mången, måste dock det redan igångsatta upproret i varje fall för de flesta draga med sig sitt lagliga straff, och krigslagarna voro då ännu mindre än nu i våra dagar att leka med. Enda följden av prostens uppträdande såsom bestraffare torde således bliva, att han på ett tämligen omilt sätt bleve tagen om händer och satt i säkert förvar.

Med klok insikt härom satte prostinnan, som lyckligtvis farit med till staden, intet motstånd mot prostens avsikt, men tillät sig endast anmärka, att tiden icke vore väl vald att tala till soldaterna nu på kvällen, då de voro skingrade kring staden, utan vore det bättre att vänta till morgonen, då de samlades till avtåg. Prosten fann invändningen riktig och lade sig att sova, lugn och trygg i medvetandet om sitt stora beslut. Morgonen kom, på avstånd hördes trampet av soldaterna, som började samla sig, och vördig prosten steg upp från sitt läger för att utföra sin föresats. Men därvid begav det sig, att när han skulle kläda sig, kunde han icke finna rätt på sina byxor. Nu säger visserligen Henrik Ibsen, att "man skal ikke have sine Helgdagsbuxer paa, da man gaaer ud at stride for Idéer". Men några byxor måste man i alla fall ha, - och vördig prosten letade, fru prostinnan letade, flickorna på stadskällaren letade, men det olycksaliga plagget stod icke till att finna. I ivern och förtreten lär prostafar hava läst ganska okristliga böner, men under tiden, började trumpeterna att smattra och trummorna av virvla, truppen tågade av under flygande fanor och klingande spel, - och först då, när den väl befann sig på ett tryggande avstånd, kom på något outrannsakligt sätt det så ivrigt eftersökta klädesplagget till rätta.

Emellertid fortsatte Adlersparre och hans män sitt äventyrliga tåg. När de väl på sin väg norr om Mälaren hunnit till Enköping, möttes de av en kurir från Adlercreutz, som förkunnade, att vad göras skulle var allaredan gjort. Adlersparre fortsatte likväl sitt tåg i avsikt att trygga revolutionens frukter och förebygga, att allting blev vid det gamla utan annan ändring än ombyte av regent, såsom det kungliga enväldets anhängare ville. Från de nya styresmännens sida gjordes försök att förmå honom till att med sin här stanna utanför Stockholm och slå läger vid Haga, men han låtsade icke förstå meningen, utan ryckte med de sina under ett omätligt jubel från folkets sida in i huvudstaden.

När Adlercreutz och Adlersparre möttes, gick allt till med den mest formella, regelrätta artighet. Den förre hälsade den senare med orden: "Karl Adlercreutz, Finlands hjälte", varpå denne svarade: "Georg Adlersparre, hela Sveriges hjälte." Vad de båda var på sitt sätt så högt förtjänte männen därvid inom sig tänkte, det hava de icke aktat nödigt att anförtro åt eftervärlden.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

melodin i midi format
Anders Fryxell var först. Sedan kom Fredrik August Dahlgren och lånade vers ett samt skrev själv två strofer. Melodin är från Östergötland. Fast skall sanningen fram är musiken importerad. Anders Fryxells två sista strofer brukar inte vara med i sångböckerna. Ack ja, i visans värld lånar man och tappar bort.


melodin i midi format

Värmlandsvisan.

text: Anders Fryxell (1795-1881) och F A Dahlgren (1816-1895)

Anders Fryxells version - ur skådespelet Värmlandsflickan (1822)

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land!
Du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag komme mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

Ja, när du en gång skall bort och gifta dig, min vän,
då skall du till Värmeland fara;
där finnes nog Guds gåvor med flickor kvar igen,
och alla ä´ de präktiga och rara.
Men friar du där, så var munter och glad!
Ty muntra gossar vilja Värmlandsflickorna ha;
de sorgsna - dem ge de på båten.

Och Värmelandsgossen, han är så stolt och glad,
han fruktar för intet uti världen.
När Konungen bjuder, då drager han åstad,
bland kulor och blixtrande svärden.
Ja! Vore det Ryssar till tusendetal,
han ej dem alla fruktar, han vill ej annat val,
än dö eller segra med ära.

Och skulle han ej strida med glädje och med mod,
och livet sitt våga, det unga?
Där hemma sitter moder och beder för hans blod,
med Bruden, den älskade, unga,
en Värmelandsflicka, så huld och så skön!
För Kung och Land han strider, och hon skall bli hans lön,
Ho kan honom då övervinna?
 

melodin i midi format
F A Dahlgrens version sångspelet Värmlänningarna (1846)
Första strofen av Anders Fryxell - se ovan

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land!
Du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag komme mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmeland är lustigt att leva och bo;
det landet jag prisar så gärna.
Där klappar det hjärtan med heder och tro
så fasta som bergenas kärna.
Och var och en svensk uti Svea rikes land,
som kommer att gästa vid Klarälvens strand,
han finner blott bröder och systrar.

I Värmeland - ja där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång -
vid den vill jag somna så stilla en gång
och vila i värmländska jorden.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

Våran prost

text: Gustaf Fröding

Våran prost 
är rund som en ost 
och lärd som själva den onde, 
men gemen likväl 
och en vänlig själ 
och skäms ej, att far hans var bonde. 
Han lever som vi 
och dricker sitt kaffe med halva i 
som vi 
och ratar icke buteljen, 
älskar mat 
som vi 
och är lat 
som vi 
- men annat är det vid helgen. 

Så fort han får prästrocken på, 
vi andra känna oss ynkligt små, 
men prosten likasom växer, 
för då är han prost från topp till tå 
och det en hejdundrande prost ändå 
i stort pastorat med annexer. 
Jag glömmer väl aldrig i all min dar, 
hur vördig han var 
här om sistens i kappan och kragen, 
hur världens barn 
han malde i kvarn 
och läste för köttet lagen! 
Och prosten grät 
- tacka för det, 
han talte om yttersta dagen! 

Och alla gräto vi ymnigt med, 
ty köttet sved 
och själen var allt satt i klämma. 
Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut 
vid tjänstens slut 
efter prosten ut, 
ty rådet var kallat till stämma. 
Men det förståss, 
vi repade oss, 
när prosten klarade strupen 
till sist och sade: "välkomna 
till smörgåsbordet och supen!" 

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]