Bacchi Soldaters Källar-Patrull

text: Skillingtryck utan tryckort och år (1700-tal)
Osäkert om Bellmans upphovsmannaskap.

musik: Se menigheten, Fredmans sång n:o 3

N:o 195 Carl Michael Bellmans Skrifter XIV Ungdomsdikter II.

Utgiven av Bellmanssällskapet, Stockholm 1994.


Kom, se patrullen
Som vid Sjötullen
Corps de gardiet sitt har stält.
Bacchi soldater,
Braf kamerater,
Nu draga uti fält.
Hör, mönsterskrifvare, är alla här?
Akt gifven på commando I gevär!
Glasen i händer,
Drickom i sänder;
Quarters-remmar´n lösen är.

Förgylda Freden
- Karl, blif i leden!
Härifrån på stund patrullen går.
Irr uti hjernan,
Nu in på Stjernan,
Chefen ropar högt God tår!
Vi faran se men henne aldrig fly,
Hit nu till venster på Holländska Dyn.
Första plutonen
För bataljonen
Lägger glaset nu till syn.

I jämna leder
Nu vänden eder,
Marsch gesvint till Quarnhuskällaren fram!
Stå, eder rätta!
Vi ej förgäta
Lejonet af Bacchi stam.
Vi mitt emot i hörnet ha Apotek
Där aqua vitae säljes utan svek.
Apoteks-kallsupen
Läska skall strupen
Uti denna bardalek.

Nå mina Bröder,
Vi går åt Söder,
Just gerade uppå Pelican.
Vi nu camperat
Och patrullerat
Länge nog här uti Sta´n.
Södertorgs-brunnsbacken är väl mycket svår,
Men vi där uppe Draken råka får.
Lappri besvären!
Bacchus för hären
Sjelfver uti spetsen går.

På Enigheten,
Tvi den förtreten,
Källarmästar´n uti slagsmål dödt.
Vin och vän-sämja
Vi skull´ befrämja,
Vinet har vår vänskap födt.
Friskt bussar, Enigheten rundt förbi!
Enighet sådan fanen gifva vi!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Fanen gifva vi!

Marsch nu till venster,
Gör edra tjenster
Adjutanter och flygelmän!
Hvar det må våga
Hoppet vi åga
Uti ögnasigte än.
Hit, in till Pfannenstill, förutan prut!
Hoppet på båten, när vi druckit ut.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
När vi druckit ut.

Björngåln vi gästa,
Jägarn den nästa,
Nu det något långt till Hamburg är.
Friskt då marschera,
Källare flera
Ej på Söder vara lär.
Nå drickom nu då utaf hjertans grund,
Och se´n åt Staden uti samma stund!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Uti samma stund.

Vester Långgata
Vi icke rata,
Fast vi likväl ha vårt högquarter
Uppå den andra.
Ingen kan klandra
Ty där finnas källrar fler.
Nu på Storkällar´n - Ack, hvad är det här?
Hon till en stenhop nu förvandlad är!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Nu förvandlad är.

Nå mina bussar
Här är ej slussar
Utan bara jämna Norrbro.
Ledstänger goda
Vill jag förmoda,
Kära, fällom intet mod.
Härifrån passera hastigt vi få låf
Om vi må hinna upp till Castenhof.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Upp till Castenhof.

Kejsare-Kronan,
Den hufvudbona´n
Pryda skall vår käcka General.
Stockholms Rådhuset
Där vi fått ruset
Blifva skall hans rikes sal.
Vinfat, Tre Tunnor, blifva skall hans tron.
Hör fälttrumpeten, blås ur samma ton!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Blås ur samma ton

Regeringsgatan
Det är en satan
Till att vara smal och grufveligt lång.
Ej uti skredet
Två man i ledet,
Eljest blir han altför trång.
Här fram passera hastigt, vi ha brådt
At vi må hinna upp till Stockholms Slott.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Upp till Stockholms Slott.

Riga med mera,
Altona, flera
Truppen ej så dags passera törs.
Tre, bussar käcka,
Remmare täcka,
Och så in på Stockholms Börs.
Zellingens Stadshus ej förgätas får,
Härnäst åt Hamburg man den vägen går.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Man den vägen går.

Ända på Psalmen,
Slutet hos Malmen;
Rhenska vinet hans det smakar bäst.
Där sku vi pusta,
Litet grand rusta
Och se öfver gammal rest.
Se´n vägen åt Förgyldta Äpplet tar
När man tillbaka åt Högvakten drar.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Åt Högvakten drar.