[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]
[Prästen i Silbodal - en positivvisa]
[Förgiftningarna i Silbodal]

Nattvardsblandaren Anders Lindbäck

MALMGÅRDEN

Arsenik i nattvardsvinet

[topp]

Prästen i Silbodal,

som lade gift i nattvardsvinet.

Positivvisa från 1860-talet
För blott trettio år tillbaka
Levde uti Dalsland det en man,
Som ej lärt sig konsten att försaka,
Utan knep från grannarna ibland.
"Backstu-Sven" han kalltes, skall ni veta;
Men se´n han en gång en skinka stal,
Fick han "Skink-Sven" efter betan heta.
- Om hans son är detta pastoral.
Lille Anders bland Åsumle fjällar
Gick och vaktade en bondes hjord, -
Och sjöng psalmer morgnar liksom kvällar
Och predikade ibland Guds ord -
Klev då modigt högt uppå en stubbe,
Se´n kring sig han samlat sina får,
Darrande på rösten som en gubbe,
Han förnöjd i sin församling står.
Alla vallgossar i byn och trakten,
Höra andaktsfullt på honom då -
Intet synes störa där andakten,
Får och getter höra även på.
Honom, som en gång blev sedd att bliva
Andlig herde för en större hjord -
Honom, som var utsedd till att giva
Tröstens  kalk vid Kristi nådebord.
"Läsar-Anders" eller "Läsar-Prästen",
Som han kallades vid denna tid -
Fick för sitt besvär ej nog i västen,
Varför snart han ledsnade därvid;
Tog farväl av hjorden uti parken,
Hängde knytet på sin enpåk sen
Gick till prästen uti Nåsemarken,
Ty han räknade sig släkt med dem.
Sexton år han hade nu på nacken
Och var modig, oförvägen, djärv -
Samt bestämt sig slagit uti backen
På att han var skapt till högre värv.
Plog och åker, ladugård med mera,
Får och gumsar, oxar, kor och svin, -
Allting ville han med ens cedera
För att blott få lära sig latin.
Men hans morbror, som var komminister,
Hade glömt en hop av vad han lärt,
Och hans moster var en fru så bister,
Som sa´ nej till hans begäran tvärt;
Anders var dock lika glad på ytan,
Fast det sved uti hans arma bröst;
Men han teg och vid potatisgrytan
Sökte sedan finna någon tröst.
Snart han åter ute är i världen
Och står ensam, på dess stora torg,
Kommer av en nyck att ställa färden
Till den stora staden Vänersborg:
Blev där "borstis" åt en lärd magister
Och latin fick läsa som en häst -
Blev student i Uppsala och visst är
Att "Herr Anders" vigdes sen till präst.
Reste åter sen till födslobygden
Klädd uti sin nya svarta skrud -
Blev som typ för kristeliga dygden
Skolkarl och adjunkt i Upperud.
Här tog lyckans vindar fatt i kvarnen,
Svängde lustigt kring dess vingar för´n;
Han här rosor utav nattvardsbarnen
Plockade - den helige munsjörn.
I hans svarta själ steg Satan neder,
- Och den fallne ängeln skrattar då -
"Tag", han jublar, "drycken jag bereder
Och all jordisk lycka skall du nå!
Guldet slukas utav girigheten
Såsom masken silket i en grift,
Gjut i nattvardsvinet evigheten,
När du målet: ty min dryck är gift."
Snart adjunkten är inackorderad
Hos en gammal riker hedersman.
Och hans dotter snart blir kurtiserad
Utav Anders, som begär dess hand.
Gubben dör i hast; blir hastigt griftad,
Testamente till en präst han har.
Då får flickan korgen, sen förgiftad
Utav fästman blivit hennes far.
Redan långt på brottets bana hunnen
Hejd för hjärtlös bov ej finnes mer -
Utav Satan är han övervunnen
Och sin gång mot avgrunden ej ser.
"Fattigdomens lott den är allt hård den",
Viskar i hans öra mörkrets vän,
Prästen skattar ju till fattigvården:
"Giv åt hjonen gift, du slipper dem."
I var fattig stuga prästen träder
För att till sin stackars nästa se!
Flitigt han till döden dem bereder
Ger dem nattvard och välsignelse;
Torkar tårarna med nattvardsduken
Från Nils Pettersson i Fåraskog
Och från änkan Karin uti Huken,
För´n han bort från arma offren drog.
I sitt hus giftblandaren ock hade,
Uppå prästbostället Silbodal,
En ung handlande, en av de glade
Dansare på livets muntra bal.
Knall och fall han går till sina fäder
Sedan prästen givit honom "vitt" -
Och den skurken sig i hjärtat gläder
Sägande: "hans guld är mitt."
Och han visar fräckt hur, han så bragt det,
Att all egendom utav Lysén
Vore hans: ty skrivet på kontraktet
"Livstids underhåll" där stod allén,
Och för detta skulle prästen ärva
Själv den döde mannens rika bo;
Och vad Henderik Lysén förvärvat,
Ej hans barn behålla fick ro.
Daniel Andersson i Huken bodde,
- Krympling sedan många Herrans år.
Han dock på försynens allmakt trodde,
Såsom barnet i den gröna vår. -
Svarta prästen skänkte honom nåden
Gånger fem vid Herrans Helga bord
Endast för att "slita på livstråden",
- Som de fölle sig, den bovens ord.
Men ej denna gången det låg felet
Hos den onde uti prästeskrud,
Ty en högre makt var med i spelet
Det var fingret utav Herren Gud:
Hit du gå skall, men ej heller längre,
Slut nu är det med din mörka vakt,
Här jag vägen för din ondska stänger,
Du ej mera trotsa skall min makt.
Slagen ned av en förskräcklig häpnad
Prästen Lindbäck inför Rätten drogs;
Fast mot ljusets höge makter väpnad
Snart på allvar i förhör han togs.
Och för väldslig domstol han bekänner,
Denna ilskefulla avgrundsskalk,
Att han mördat sina kristna vänner
Genom gift i Herrens nattvardskalk.
Rågan uppå sina brott han gjorde
Med att söka mörda sist sig själv -
Och en avgrunds kval han lida borde,
Förr´n han kommer uppå Stygens älv.
Satan nog skall ta sitt rov behändigt -
Ur hans klor han mera ej kan gå;
Lika svart är Lindbäck innanvändigt
Såsom han som präst synts utanpå.
Brottet är fullbordat allaredan
Som han ämnade att göra då,
Ty han hängt sig uti cellen sedan:
Satan skulle ha sitt rov ändå.
Gräsligt är att uppå honom tänka,
Hur han under levnaden for fram.
Om man brotten skulle sammanlänka,
Blev det väl en hel volym minsann.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]

[topp]

Till herr kronolänsmannen Lidén i Nordmarks härad!

Då så väl här i orten, som efter hvad vi hört från Nordmarks härad i Wermland ett rykte spridt sig derom, att vår aflidne broder och svåger, förre handlanden A. Lysén i Carlstad, som den 15 sistl. December hastigt med döden afgått på Silbodals prestgård, hos hr kyrkoherden A. Lindbäck, skall på ett onaturligt sätt ljutit döden; och fart åt dessa, efter hvad vi hoppas obefogade rykten, hvaribland må kännas nämnas att hr kyrkoherden, som ganska väl kände vår adress och ofta gästat i vårt hus, ej allenast icke tillskref oss, utan fast hellre tillskref och anmodade kronofogden i orten, i likhet med hvad vi förmoda bordt ske efter en sjelfspilling, att oss derom underrätta, dock icke med utsättande af dödsdagen, omständigheterne dervid eller den aflidnes sjukdom, begrafning och dylikt; men väl en allvarlig påminnelse till oss, späckad med, hvad mig E. Lysén vidkommer, en mängd ohemula smädelser, att vi genast och utan att afbida den i lag föreskrifna tid, borde inkomma med utarfva-ansökan; hvarjemte ett rykte förmäler att hr kyrkoherden skall hafva anmält sig som en stor fordringsägare efter den aflidne, ehuru denne ej långt före sin död i egenhändigt bref underrättat oss, att han ej allenast för en längre tid betalt hr kyrkoherden i förskott för sitt vivre hos honom utan ock lånat till hr kyrkoherden på dennes revers 1,000 rdr.

Detta allt i förening dermed att läkaren, som bor några bösshåll från stället, ej blifvit för den sjuke tillkallad förr, än inpå dödsminuten, då ingenting kunde tillgöras, och hvarefter med den aflidnes begrafning skulle så hafva hastat, att han, redan dagen efter dödsdagen nedsattes i grafven; få med föranledande häraf och för att blifva om rätta förhållandet förvissade, ta vi oss friheten hos hr kronolänsmannen anhålla om icke ifrån hr kronolänsman en hemställan borde hos Konungens bfhde i Wermland göras, att få den aflidnes lik af vederbörande läkare öppnadt och besigtigadt.

Vår förmodan härmed är att denna vår hemställan skall lika mycket gagna hr kyrkoherden Lindbäck, som den skall blifva lugnande för oss och för den aflidnes talrika vänner och bekanta.

Åmål, Mellerud o. Hult d. 20 Febr.1865
E.Lysén Jan Nilsson

... Den af ofvanbeskrifne chemiska undersökningen tydligt ådagalagda närvaron af ett arsenikpreparat i magsäcken och dess contenter, från liket efter förre handlanden A. Lysén...

L.G. Örtengren
provincialläkare

Nils Pettersson och Karin Pehrsdotter hade, enligt hvad Lindbäck nu erkände, då han meddelade dem nattvarden, fått arsenikförgiftadt vin, hvilket han förut hemma tillagat, för att hafva i beredskap.

Efter förhörets slut anhöll Lindbäck hos hr biskopen att få anamma nattvarden, hvilken anhållan hr biskopen dock förklarade sig för närvarande icke kunna bifalla.

Lindbäck vidhöll den bekännelse han förut afgifvit, men uppgaf att motivet till hans brott, endast varit hans önskan att befria menniskor som voro obotligt sjuka från deras plågor.

Lindbäck dömdes att mista lifvet genom halshuggning.

Giftblandaren Lindbäck har natten till d. 25 Nov. beröfvat sig lifvet genom hängning i en cell, efter att dessförinnan hafva tillskrifvit landshöfdingen och biskopen.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]