[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]


General Pechlins sista dagar i frihet


[Teckning: Magnus Lehnberg (1753-1805)]
[Vältaligheten föddes fullväxt med Lehnberg]


[topp]


MAGNUS LEHNBERG (1753-1805)


[topp]

Vältaligheten föddes fullväxt med Lehnberg

Den unge prästen Lehnbergs äreminne över Birger Jarl tilldömdes Svenska akademiens stora pris 1787. Han var då  komministers-adjunkt, informator hos en klädeshandlare i Stockholm.

Hans lycka var imellertid gjord. Han utnämndes till hovpredikant, erhöll pastorat, och även allmänheten fästade förvånad sin uppmärksamhet på honom. Han höll predikningar, utmärkta av den renaste och mest städade vältalighet, och det hörde till den tidens goda ton att höra honom, så att han i templen inlockade den bildade världen, för att beundra predikningar såsom konststycken, ehuru den eljest skulle försmått såsom opassande att höra sådana. Det inflytande, som Lehnberg utövat på sedligheten och religiositeten i Gustaf III:s tidevarv kan således icke förnekas.

Lehnberg blev kallad till en av Gustaf III:s mördare Thure Bjelke, som intagit förgift, och döende av honom begärda råd och tröst. Lehnbergs förhållande härvid har blivit klandrat, emedan han, i fasan över över det brott, som den döende för honom yppade, lät förmå sig, på en världslig domstols utslag, att yppa den dömdes bekännelse, ehuru därigenom icke ett förestående brott förekoms, utan endast vanärans straff över ett lik kunde åstadkommas. I själva sitt samtal med baronen visar sig dock Lehnberg såsom en värdig präst, ehuru hans sätt att samtala med den döende kungamördaren dock tyckes bära stämpeln av det fina och sansade, som utgöra ett karaktärsdrag i alla hans framställningar.

På befordringarnas bana gjorde han snabba steg. Sedan han några år varit kyrkoherde i ett par av Stockholms församlingar, blev han biskop i Linköpings stift. Han uppnådde likväl ingen särdeles hög ålder.

Magnus Lehnberg föddes den 22 maj 1753 i Södra Wi av Kalmar stift. Fadern hovrättskommisarien och vice borgmästaren Olof Lehnberg, modern Anna Elisabet Watzell. Lehnberg bevistade Vimmerby skola och Kalmar gymnasium, blev 1776 student i Uppsala, prästvigd och kallad till komministersadjunkt vid Storkyrkan 1785. Pastor i Kungsholmen, med Sånga och Skå till prebende, 1790. Överhovpredikant hos änkedrottningen 1792. Teologie doktor 1800. Konungens överhovpredikant 1802. Samma år kyrkoherde i Jakobs och Johannis församlingar. Biskop i Linköping 1805. Död den 9 december 1808. Gift 1790 med Charlotta Sofia Apelblad. Hans son blev på riddarhuset introducerad.

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]