[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska][Porträtt: Drottning Margareta]
[Drottning Margareta (1353-1412)]


[topp]

[topp]

Drottning Margareta
(1353-1412)

I Sveriges medeltidshävder framstår den sällsamma tilldragelsen av en förening av Nordens trenne riken icke i så ädel skepnad, som man med rätta ville vänta av begreppet om en union emellan folkslag av samma stam, samma språk och gemensam bildning. Men till ett sådant missförhållande är svenska folkets lynne lika mycket skulden, som själva tidens sedliga och medborgerliga åsikter äro det.

Svenskarna, förtryckta av sin vilda och oroliga adel, ägde dock ett medfött frihetssinne, som aldrig kunnat fullkomligt kvävas, och som därföre alltid var färdigt att, med vapen i hand, resa sig till hämnd och försvar.

För dem var Margareta, åt vilken några av de rikaste herrarna överlämnat Sveriges krona, en främmande härskarinna, den de endast hatade. Hon hade efter sin son ärvt Danmarks, efter sin gemål Norges troner, och emedan Sveriges krona syntes henne lockande, emedan hon därigenom kunde vinna större namn och skatter, så emottog hon anbudet av densamma.

Det var en upprorisk och förrädisk adel, som gav henne den. Då hon, genom slaget vid Falköping, såg företrädaren Albrecht besegrad, och sedan hon hånat honom i hans fängelse, till straff för skryt och skämt från hans sida, lät hon det av sina inbördes strider sönderslitna Sverige endast genom de skatter, hon lät utskriva, känna, att det ägde en regent. Intet steg gjordes för bibehållande av ordning och rättvisa i landet, utan i städerna utövade tyska handelskrån mord och förtryck, liksom fogdarna och ädlingarna på landet, och en mängd av sjörövarskaror på havet.

Om Margareta hade någon plan för sitt handlingssätt mot Sverige, så synes den varit, att låta detta rike upplösas av sin inre nöd, så att dess folks självständiga sinne helt och hållet skulle förgås.

Det klagas, att jorden lämnades obrukad och allt Sverige såg ut som en ödemark, så att väl hundrade landbönder kunde finnas, som icke ägde tillsammans en spann korn eller ett lass hö.

Adeln befästade sina gårdar, vilka blevo snart sagt rövarenästen, och de kronans slott, där folket borde finna sina försvarare, förlänades åt drottningens utländske gunstlingar, vilka endast alltmera utsögo och förtryckte det. Då svenska ädlingar klagade däröver, att utlänningar men icke de själva fingo dessa förläningar, ty allmogens rätt var icke fråga om, svarade hon hånfullt: "Bevare j mina bref: jag skall nog bevara edra slott."

Den mera sluga än statskloka, manligt sträva men tillika kvinnligt vällustiga drottningens lynne röjer på en gång benägenhet för övermod och svaghet. Hon var stolt i medgången och visade en så oövervinnelig åtrå att endast suga till sig penningar, att allmogen gav åt skatten ett föraktligt namn.

Att Danmark var det mest gynnade av hennes riken synes även därav, att hon gav det ett företräde, som i synnerhet den tiden var av den största vikt, emedan folklynnet och tidens seder därpå satte det högsta värde. Hon ville nämligen, sade hon, försvara sig med Danmark, medan hon födde och klädde sig med Sverige och Norge. Detta hennes infall bidrog att mot henne reta sinnena.

Hennes avsikt att förena de tre Nordiska rikena utfördes visserligen i Kalmar, men det sammanträde som därstädes hölls, ordnades icke av någon bestämd och klart insedd plan. Hela den till namnet så lysande unionen ser endast ut som en stor tanke. Sedan den blivit sluten, befanns föreningsakten vara så ofullständig och ett sådant hastverk, att den icke ens till sitt innehåll gjordes allmänligare bekant.

Drottning Margareta synes några år därefter hava dragit sig alltmera tillbaka från regeringen, i vilken den unge konung Erik, hennes systerdotters son, då djupare ingriper. Ehuru han hade av henne erhållit kronan, visade han mot henne föga tacksamhet, och lät till och med avrätta hennes gunstling Abraham Brodersson, på ganska skenfagra skäl. Margareta kände sig djupt sårad av ett sådant förfarande, men hon bestraffade det icke, ty hon synes därtill icke mera haft makt.

Hon överlevde icke länge den mördade gunstlingen, utan avled, såsom det uppgives, angripen av pesten, på en resa till Flensburg, ombord på sitt skepp.

Hennes namn blev visserligen lysande i hävderna, och man har till och med kallat henne för Nordens Semiramis; men varken är hennes minne aktat för dygder eller för ädla egenskaper. Hennes ande motsvarar icke hennes namn.

Margareta föddes 1353 och var dotter av Konung Valdemar Atterdag i Danmark och hans gemål Helvig.

Hon blev förmäld 1363 med Magnus Smeks son, konung Håkan VI av Norge. Deras son Olof föddes 1370 och avled 1387. Hon valdes till Sveriges drottning 1389, ehuru hon först följande året kom i besittning av riket.

Kalmarunionen stiftades 1397. Hon avled natten mellan den 27 och 28 oktober 1412. Hennes lik nedsattes först i Sorö, men flyttades sedan till konungagravarna i Roskilde.

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]