[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]
[Emanuel Svedenborg]
[I Swedenborgs trädgård]
[Länkar][topp]

Emanuel Svedenborg

Då man i Emanuel Svedenborg endast ihågkommer andeskådaren och den besynnerlige mannen, har man gjort hans minne orätt. Han var en vetenskapsman och fosterlandsvän av stort anseende, och vad som isynnerhet gör hans andeskådning märkvärdig är den vidsträckta matematiska och fysiska kunskap, som han förut ägde och som gav åt hans system och hans syner en hållning, en bestämdhet, en klarhet, som äro beundransvärda.

Hans närmaste eftervärld, som icke förstod att uppfatta hans värde, förlöjligade hans idéer, medan likväl småningom hela församlingar bildade sig, vilka erkände sanningen av hans lära och antogo hans teosofiska grundsatser.

Av sin samtid njöt han likväl en oinskränkt aktning. Hans namn var ryktbart i hela den lärda världen, och många besökte den älskvärde forskaren, som bodde på Södermalm i ett hus, till vilket hörde en trädgård och ett lusthus. Här arbetade han, såsom det säges, mest om nätterna på sina skrifter, vilka alla författades på latin. Han emottog gärna besök och besökte även själv sina vänner. I umgänget röjde sig icke andeskådaren, så framt man icke uppfordrade honom att framställa sina åsikter. Han visade sig endast som den bildade världsmannen, den snillrike åsikter. Han blev dock hela sin livstid ogift, enligt vad det uppgives, i anledning av sin ungdoms älskarinnas förtidiga död. Hans karaktär och seder voro så fläckfria, att icke ens hans fiender kunnat kasta en skugga på honom. Redan i ynglingaåren hade han själ av den fromma fadren, biskop Svedberg, erhållit en religiös bildning. Hans studier i Uppsala och vid utländska universiteter voro grundliga och skyndsamma.

Karl XII erbjöd honom att välja emellan en assessorssyssla i Bergs-kollegium och ett professorat i Uppsala. Han valde det förra. Det var han, som uttänkte sättet, att vid Fredrikshalls belägring föra en eskader över 2 1/2 mil landvägen, och som verkställde denna manöver.

Efter konungens död gjorde han en resa till bergverken i Tyskland, varefter han utgav flera vetenskapliga skrifter, vilka utbredde hans rykte över hela Europa. Han erhöll adlig värdighet efter Karl XII:s död och deltog med fosterländskt nit i riksdagsförhandlingarna. Men snart rycktes han med oemotståndlig makt till de teologiska undersökningar, vilka hos allmänheten utträngt hans åminnelse såsom vetenskapsman. Han sökte tjänstledighet ur Bergs-kollegium, där han bibehöll halva lönen, och ägnade sig helt och hållet åt sin teosofi. Hos honom uppkom en underbar inre synförmåga, och hans rika fantasi framställde för honom undervärldens gestalter så klara, att han påstod sig tala och umgås med dem. Man anför drag av förutsägelser och underrättelser om hemligheter från gravens andra sida, vilkas trovärdighet det är svårt att förneka.

Att i hans system, visserligen felaktigt och irrande i mycket, likväl röjer sig en ädel, ren och kärleksfull anda, det måste medgivas, även om man förkastar systemet. Svedenborg älskade sanningen, och för honom ägde hans visioner den fullaste verklighet.

Då på hans ålderdom andeskådningsförmågan för en tid upphörde för honom, blev han förfärad och frågade Herran, varföre han övergivit sin tjänare. Han reste ofta till England, där han tryckte sina skrifter utan den censur, som inom fäderneslandet förhindrade deras utvivning. På sitt yttersta blev han tillfrågad av en vän, om det han skrivit var enligt med sanningen. Den döende förklarade då:

"sannfärdig är min lära och framställd så, som den blivit mig uppenbarad."

I denna fromma tro avled den åldriga.

Emanuel Svedenborg föddes i Skara den 29 januari 1688. Avled i London den 29 mars 1772. Hans arbeten äro tryckta på latin i England och nästan alla översatta på svenska. De svenska översättningarna äro likväl, till följe av svenska tryckfrihetslagarna, tryckta i Danmark.


[topp]

I Swedenborgs trädgård
text: Carl Snoilsky

I Södra bergen svärma barnen små
Kring plank och stugor
I kapp med vita fjärlar, två och två,
Och sommarflugor.

Och det är oskuld, lek och fröjdesprång
Uti det fria,
Tills klockan börjar ringa aftonsång
Uti Maria.

Den lilla Anna nickar glatt god kväll
Till lekkamraten
Och går sen lydigt hemåt, rar och snäll,
Till mor och maten.

Hon vandrar hem och undrar, bäst hon går,
Om natt, som stundar,
Skall återskänka drömmen från i går,
När snart hon blundar:

En dröm om vackra barn med guldgul lock,
Som frukter bära,
En vänligt leende och luftig flock
I dräkter skära.

»Jag undrar just, om änglar se så ut»,
Hon frågar stilla
Och hinner så till hemmets låga knut,
Den kära lilla.

Vid porten stannar hon -- en plötslig lust
Får makt med tanken:
I hörnet syns en liten byggnad just
Bland trädgårdsplanken.

»Det är ju där, som han, assessorn, bor,
Om vilken spordes
Att han ser andar -- ja, så säger mor --
Tänk, om jag tordes!

En egen gubbe, full med rynkor små
Kring ögonbrynen,
Som ingen elak -- folket säger så --
Kan se i synen.

I går jag mötte'n. Han såg vänlig ut
Som ingen annan
Och gav mig sockerkandi ur en strut
Och kyss på pannan.

Jag tror, jag vågar.» Nu assessorns grund
Hon skyggt beträder
Och rör vid lusthuslåset i en lund
Av rönn och fläder.

Hur kunde hon i hast få sådant mod?
På tröskelns tilja
Hon står som supplikant: »Ack, var så god...»
»Jag skulle vilja...

Så gärna se en ängel!» -- Det är sagt,
Det stora ordet.
Den gamle herrn, som har en sådan makt,
Ser upp från bordet.

Hur ler hans blick av sällsam klarhet full!
Han drar på munden:
»En ängel vill hon se, mitt söta gull?
Skall ske på stunden!

Kom i min trädgård!» -- Ut i aftonsol
Hon förs vid handen
Emot en gång med tak av kaprifol
Bland jordgubbslanden.

Uti en ram av grönt vid gångens slut
Vill ögat stanna
Framför ett fönster -- lagom till tittut
För lilla Anna.

»Till fönstret där, mitt rara hjärtegryn,
Jag henne leder.
I glaset får hon skåda då den syn,
Varom hon beder.»

Den lilla lyder, bävande och snar.
Vad kan det vara?
Hon ser ett barnansikte. Fönstret var
En spegel bara! --

Vid trädgårdsgrind en kyss av Swedenborg
Till avsked får hon,
Och snart på gatan med en jordgubbskorg
Fundersam står hon.


[topp]

LÄNKAR

Emanuel Swedenborg Association

Swedenborg Foundation

The Swedenborg Society

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]