[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]


[Munken teckning av Carl August Ehrensvärd (1745-1800)]
[Öfver Stallmästaren Munck]
[Då Gr. Munck fått inflytta i Gref Pehrs hus]
[Öfver Kungens Portrait, gifvet åt Drottningen]
[Karl XI rikshushållaren]
[En Borgmästare Yckenberg Författare ]
[Johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818)]


[topp]


   S. Magdalena               G. III         Munken

[topp]

Öfver Stallmästaren Munck

Öfver Stallmästaren Munck, som fick stora presenter genom sitt arbetande med Konungens och Drottningens förlikning, hvaraf Gustaf Adolf uppkom, och sedermera vann högsta priserna i Ringränningarna vid Tornerspelen 
 

Ehvad en Filosof må tycka, 
Ett ödes öfvermakt ej någon motsats tål; 
Ty hur det ock må gå, har munken alltid lycka 
Igenom, eller i ett hål. 

[topp]

Då Gr. Munck fått inflytta i Gref Pehrs hus.

Då Gr. Munck fått inflytta i Gref Pehrs hus.

Min vän! du sagt med mycket skäl 
Stallmästar Munck bor ganska väl, 
Har vacker vue, som du beskrifvit; 
Men ack missunna ej dess lott. 
Den Gud så liten insigt gifvit 
Han derför mycken utsigt fått. 

[topp]

Öfver Kungens Portrait, gifvet åt Drottningen 

Sophie fick af sin man, på aldra bästa sättet, 
Hans målning, dyrbart prydd med diamanters tal. 
Men kanske bytte hon, om hon fick göra val, 
Med mindre stenar på portraitet, 
Och mer på dess original. 

[topp]

Karl XI rikshushållaren

Välsignat vare minnet av den store rikshushållaren Karl XI, som tog fem säterier från min farfar. Gud låte ej honom på den yttersta dagen uppstå bland de andra saliga, ty då ger han oss blaggarn i stället för de vita silkeskläder vi skola få och enruskor i stället för de utlovade palmkvistarna. Han kommer Gud själv att tänka på besparing.
[topp]

Yckenberg, Sven Peter (1732-1800), borgmästare i Uppsala, beryktad pekoralist.

En Borgmästare Yckenberg; 
Författare 
text: Johan Gabriel Oxenstierna

Sörj Yckenberg för Uppsalas polis, 
Att folket går i stadens Kyrka, 
Att gatan hålles ren, och spannmålen i pris; 
Och låt din Rådsturätt Areopagiskt yrka 
Din kloka styrelses bevis,

Men som Borgmästare, sök ej Apollo dyrka. 
Din goda vilja hedras må, 
I ditt bläck för lagar flyter, 
Men som Författare, när du tillika skryter, 
Kan du ej längre bifall få. 
Din vers mot språk och regler bryter 
I dina proser smaken tryter, 
Och tankar i dem bägge två.

[topp]

Johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818)

Greve Johan Gabriel Oxenstierna föddes den 15 juli 1750. Fadren generalmajor Göran Oxenstierna, modren Sara Gyllenborg.

Johan Gabriel studerade i Uppsala under den lärde Ihre. Ingick i Kabinettet för utrikes brevväxlingen 1769, och besökte, såsom sekreterare vid en Kommission, Wien.

Riddare av Nordstjärneorden 1780. Kommendör av Nordstjärneorden 1782, riksråd 1786. Entledigad från detta ämbete 1789 och förordnad till överstemarskalk hos drottningen, Riksmarskalk 1792.

En av de aderton i Svenska Akademien 1786. Han redigerade Gustav III:s skrifter. Ledamot av åtskilliga lärda Akademier.

Dog i Stockholm den 29 juli 1818. Hans poetiska arbeten äro utgivna i 5 delar, Stockholm 1805-1826.

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]