[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]
[Tre psalmister]
[Svenska kyrkan: Ärkebiskopslängd]


Ärkebiskopar i Sverige.
Spara som - i textformat.
Importera textfilen
till ditt kalkylprogram.[Teckning: Johan Olof Wallin]
[Davidsharpan i Norden Johan Olof Wallin]
[Dödens Ängel]
[Ärkebiskopar i Sverige - sorterat på år]
[Ärkebiskopar i Sverige - sorterat på namn]

[topp]


JOHAN OLOF WALLIN (1779-1839)


[topp]

Davidsharpan i Norden
Johan Olof Wallin

Mannen med den dystra, välvande blicken, den djupa orgelstämman, han som bekläddes med Svenska kyrkans högsta värdighet nästan endast för att bära den såsom dödsdräkt, står betydelsefull i vårt fosterlands kyrkliga hävder. Han har skapat det förnämsta andeliga skaldeverk, som den protestantiska kristenheten äger, och dock hava mot hans åsikter och mot hans verksamhet skarpa omdömen uppstått och varit gällande.

Ur armodets djup steg han till den högsta värdighet, till rikedomar och makt, och hans ära flög vittomkring, men han klagade dock i sina sista stunder: att han föga njutit av livet. Han bekände om sig själv, att när lyckans dagar kommo, voro glädjens förbi. Han är ett märkvärdigt exempel på den storhet, som förvärvas icke genom inspirationens inneborna gudaeld, utan därigenom att en kraftfull själ tillägnar sig en stor sak och gör den till sitt ändamål.

Den svenska kyrkan hade länge behövt en icke blott förbättrad utan ny psalmbok, enligt med tidens krav, av en fulländad form; enskilda skalder och offentliga sällskaper hade länge strävat att bilda och samla bidrag till en sådan. Det var Wallin, som, sedan även han, tillsammans med poetiska vänner, utgivit enskilda häften av kyrkosånger, tillägnade sig uteslutande hela den stora saken, utbildade sin egen psalmsångareanda till den yppersta och utgav den sköna bok med ett halvt tusenda andeliga sånger, genom vilken han med all rätt erhållit det ärofulla namn, vartill Tegnér döpte honom: Davidsharpan i Norden.

De fullkomligaste psalmerna, i en äkta davidisk tonart, äro diktade efter den tidpunkt i Wallins liv, då han icke endast deltog i de andra skaldernas psalmförsök, utan själv mäktigt och klart hade uppfattat huru han ville att psalmer skulle vara. Den höga andan i hans skaldskap ryckte hela hans andeliga verksamhet högre, blåste ett mäktigare liv i alla hans värv och bragte till mognad en fastare kärna i själva hans homiletiska vältalighet.

Den unga skalden, som prisbelönades av svenska akademien för sina översättningar och sin alexandrinska lärodikt medan han av den nya skolan inom svenska vitterheten blev förlöjligad och hånad, som sökte och fann lyckan i befordringar och utmärkelser, och som ägde styrka att offra hjärtats tysta rätt åt rikedomarnas inflytande, var visserligen icke då den man, vilken man skulle vågat föreställa sig ämnad att bliva kyrkans djupt vördade överhuvud, mäktig att verkställa de största människoälskande inrättningar, väldig i det förkunnande ordet, odödlig i den heliga sången. Och dock, så djupt, som tonerna förmå tränga i människohjärtan, så djupt har Wallin ingripit i svenska församlingen, i dess andeliga liv.

Hans verksamhet har burit frukt i barmhärtighetsstiftelser och uppfostringsanstalter som han föranlett, ordnat och frikostigt begåvat. Otaliga själar hava av hans djupa ord och hans härliga sånger hämtat uppbyggelse och ledning, så att han sålunda närt ett helt tidevarv med sina tankar. Man har sökt brister i hans verk och gärningar; man har funnit fel, och de må vidlåda mannen: hans storhet är tillräcklig, för att fördraga skuggor, vilka helt och hållet kunde hölja mången annan, men dock hos honom lämna en ansenlig övervikt åt de i ljus framstående sidorna.

Den stränghet, stundom obillighet i omdömen, som någon gång trädde fram i hans offentliga liv och hans tal, motvägdes av ett djupt allvar för kyrkans sak, en välvilja för behövande, en mildhet mot underordnade, en älskvärdhet i umgänge, vilka i hans ljusare stunder voro hänförande. Den eljest dystra blicken, det i betydelsefullt veckade anletsdrag djupt gömda uttrycket klarnade med ett oemotståndligt behag, då han ville visa välvilja och vänskap. Han visste att omgiva sig med en värdighet, i vilken han så införlivades, att själva de högst uppsatta i stat och vetenskap dock endast med en viss vördnad kunde närma sig den överlägsne, den utmärktaste svenska prelaten.

Johan Olof Wallin föddes i Stora Tuna den 15 oktober 1779. Fadren fältväbeln vid Dalregementet Johan Abraham Wallin och modren Beata Charlotta Harkman. Promoverad 1803. Erhöll pris i svenska akademien 1803, 1805 och 1808. Prästvigd i Västerås 1806. Adjunkt vid krigsakademien på Karlberg 1806. Teologie lektor och kyrkoherde i Solna 1809. Teologie doktor samma år. En av de aderton i svenska akademien 1810. Ledamot av psalmkommittén 1811. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1812. Kronprinsen Oscars lärare i kristendom samma år. Riksdagsman 1815. Ledamot av nordstjärneorden samma år. Domprost i Västerås 1818. Pastor primarius samma år; tillträdde 1821. Ordensbiskop och kommendör 1824. Överhovpredikant 1830. Uppförd på biskopsförslag till Västerås 1825, Linköping 1833, Karlstad 1834. Ärkebiskop den 17 mars 1837. Ledamot av serafimerorden samma år. Avled den 30 juni 1839. Gift 1810 med Anna Maria Dimander.


[topp]

Dödens ängel
text: J. O. Wallin

I Adams barn, som av jorden födens,
och vänden åter till jorden om!
I ären mine, I ären dödens,
allt sedan synden i världen kom.
      Jag står i öster
      och når till väster;
      och tusen röster,
      I tidens gäster!
jag bär till eder med Herrans ord
från luft och lågor och hav och jord.

I bon och byggen, som sparvar bygga
sitt bo i sommarens gröna lund.
De sjöngo glada, de sutto trygga
i trädens löviga skygd, en stund:
      men fåglanästen
      ej provet höllo,
      när deras fästen
      för stormen föllo - -
och tyst blev sången, och sjöngs ej om,
och glädjen, gången, ej återkom.

I gån och sucken, som duvor sucka,
för morgondagen, som I ej sett;
då oförtänkt, som en fallets lucka,
sig jorden öppnar för er med ett -
      och I försvinnen
      i plötsligt nedan -
      och edra minnen
      försvinna sedan -
och nytänd måne ur silversky
ser andra komma - och andra fly.

I sväven lätta i dansens ringar,
I stojen yra i nöjets lag,
och myrten blommar, och lyran klingar...
men över tröskelen stiger jag:
      då stannar dansen,
      då sänkas ljuden,
      då vissnar kransen,
      då bleknar bruden,
och sorg är änden, som skriften sagt,
uppå all glädje och glans och makt.

Jag är den starke, som haver makten,
till dess en starkare komma skall.
På höga fjällen, i djupa schakten,
det är min anda, som susar kall.
      De smittans ilar,
      som rensa länder;
      de nattens pilar,
      som ut jag sänder,
de slå sitt offer, och slaget tål
ej mur av koppar, ej sköld av stål.

Jag sveper vingen om nordanstormen,
och rullar dynande våg mot strand.
Av statssystemer jag krossar formen,
och vrider viggan ur dundrarns hand.
      Som nattens väkter,
      jag sekler jagar;
      och mänskosläkter
      och verk och dagar,
som böljor, välva sig för min fot,
tills sista böljan där lagt sitt knot.

Mot mig förlora sig vett och vapen,
mot mig ej lärdom och konst består.
Jag frihet ger åt livegenskapen,
och härskarviljan i järn jag slår.
      Jag striden leder -
      och härar falla;
      de ligga neder,
      de ligga alla,
och vakna ej vid larmtrummans bud,
men först vid domens basunaljud.

Min hand blott vinkar - och jorden sopas:
allt levande till det rummet far,
där intet öra hör namnet ropas,
och ingen tunga sig rör till svar.
      Min fot lustvandrar -
      och stjälper troner;
      och Alexandrar,
      Napoleoner,
de herrar forne i höga loft,
de äro vordne en handfull stoft.

I låga jorden, på den de vandra,
på den de strida om rang och arv,
jag blandar släkterna om varandra,
jag lägger tiderna varv på varv.
      I djupa natten
      ej följer prakten,
      och icke skatten,
      och icke makten.
En gång de ägas - en annan gång
de andras äro, som laga fång.

Ej ovan jord är en borg belägen,
som eder tryggar, I vandringsmän!
En egen egendom I ej ägen,
fast öppet fastebrev lytt på den.
      Se, diademen
      och sorgedoket
      och purpurbrämen
      och arbetsoket
sig nya huvuden sluta kring,
om nya halsar de slå sin ring!

I ären komne, I skolen gånga;
I haven här icke hem och hus:
I skolen bo i den staden trånga,
där sol och måne ej tända ljus;
      där sköldemärket
      i porten krossas,
      och ur dagsverket
      den trötte lossas,
och fångens länkar och hjärtats band
så spröda brista för samma hand.

Var är din moder? Var är din maka?
Då ha de vandrat den vägen bort,
på den de komma ej mer tillbaka.
på den du följer dem inom kort...
      Ty skatten akta,
      som Gud dig sänder!
      Den halkar sakta
      ur dina händer,
och ses ej åter av dig, förrän
du svara skall, hur du vårdat den.

Var är din broder? Var är din like?
så frågar Herren dig då ej mer.
Då har du bröder, du spotske rike!
uti de matkar, du näring ger...
      Och när de mätta,
      som du, avlida,
      skall efter detta
      en matk dig bida,
som närs och lefver, i evig tid,
uppå ett samvete utan frid.
      

Han bidar eder, som liknöjt skåden
en annans fall, blott I själve stån!
Som tro och fädernesland förråden,
och med det heliga driven hån!
      Som lagar friden,
      och hjärtan villen,
      och oskuldsfriden
      på lek förspillen!
Och ve blir slutet på hån och lek,
då hämndens vålnad sig reser blek.

Han bidar eder, I lögnens andar!
Då tungan låder vid eder gom.
Åt redligheten sitt gift hon blandar,
0ch äran faller för hennes dom...
      Men mot min glaven
      I intet kunnen:
      jag spärrar graven
      och smädemunnen,
som nästa gång, se'n han målet mist,
för Den skall svara, som dömer sist!

Rannsaken, dödlige! edra syften,
Med bävan forsken er själs begär;
Och rena händer och hjärtan lyften
Till Den, som vet vad i mänskan är!
      I till den orten
      dock skolen lända,
      där över porten,
      till tidens ända,
det skrevs oryggeligt, det beslut:
Här var går in och går ingen ut!

Er jorden slukar, med värv och planer,
och lycker åter sin mun igen,
om likt favoner, om likt orkaner,
I vederkvickt eller härjat den...
      Men ej av jorden
      ert mått begären;
      ty det I vorden
      och det I ären,
det verket, eder blev anbefallt,
den Ende känner, som känner allt.

Vad Herren äskar, till dig han sade;
han mätte ut, för ditt vandringslopp,
Vad du, o mänska! att bära hade,
och vad du hade att fylla opp.
      Han kraft beskärde
      till vad du borde,
      och vishet lärde,
      att rätt du gjorde,
om blott du hörde i lydigt bröst
den store, helige Andens röst.

Hör anderösten, den klara, djupa,
och i Hans ärende upprätt gack;
du sen ej spörje, om du skall stupa,
ej heller sörje för världens tack!
      Du fylle kallet -
      och frukte icke!
      Ur själva fallet
      du uppåt blicke!
Så skall dig fatta en änglahand
och stilla föra dig till ditt land.

Gack trygg, i styrkan av ädel vilja,
igenom provets och mödans tid!
Så kan dig världen från lyckan skilja,
men ej från dygdens och sinnets frid;
      så kan i jorden
      väl kroppen myllas,
      dock gudaorden
      på anden fyllas:
du trofast var intill dödens dag;
nu, gode tjänare, lönen tag!

Gör rätt åt alla, och lindra nöden,
och trösta sorgen, varhelst du kan!
Försvara sanningen uti döden,
och vinn som kristen, och fall som man!
      Ej jordisk vinning
      till lön du tager,
      ej kring din tinning
      en snarblekt lager,
men, ljus och evig och skön och hel,
de sälla heligas arvedel.

Vad vore tron, om den icke låge
en klarögd pärla på hjärtats grund,
och upp till himmelen stilla såge,
då skalet brister i mogna'ns stund?
      Den sköna vilan
      gör slut på plågan...
      Och - blixtrar bilan,
      och flammar lågan,
martyr, se himmelen öppnar sig,
och kronan räcker försonarn dig!

Vad vore dygden, om livet vore
med stoftets flämtande gnista släckt?
Du förste GUSTAF! Du andre STORE!
du frie, modige ENGELBREKT!
      och alla visa,
      och alla ömma,
      som mänskor prisa
      och mänskor glömma -
vad vore ömhet, förstånd och kraft,
om endast graven till mål I haft?

Vad vore äran, som till er ropar
att vörda plikten - att dö för den -
om hon berodde av fala hopar
och deras falare huvudmän?
      Nu strålar friden
      från hennes anlet,
      om också tiden
      en suck föranlät;
ty tiden stänker ej upp sitt damm
till stjärnegatan, där hon går fram.

Vad vore lyckan? Vad vore glädjen,
i kärleksringen, så ljuv och ren -
om, när den bryts, I ej återkedjen
dess brutna länkar vid hoppets sken?
      Så ödeblivet,
      o hjärtan såta!
      vad vore livet?
      En olöst gåta,
ett obarmhärtigt Uriebrefv,
som Gud i vrede för mänskan skrev!

En åldrig Jakob sin Josef mister,
och Jonatan ifrån David går,
och pressat bröst i en suckan brister,
som ingen tröst i all världen får!
      Och Rachel gråter
      de kära späda,
      och sig ej låter
      av något gläda;
ty ute är med vad dyrast var
för hennes hjärta och hennes dar:

Men Gud är kärleken. - Lugnen eder,
betryckta hjärtan! och fatten hopp.
Det korn, I laden i jorden neder,
i gyllne skördar skall spira opp!
      O! vad I laden
      med sorg i graven,
      vad kärt I haden,
      vad kärt I haven,
det är ej borta - men dock ej där,
det är hos honom, som evigt är!

I Honom lever allt liv, och röres
all kraft, och tänder sig klart allt ljus.
Hans kärlek famnar ock det, som föres
till andra boningar av Hans hus.
      Se genom dimman,
      du barnasinne!
      När även timman
      för dig är inne,
så kallar Fadern. Emellertid
med trohet verka och tåligt lid!

Dröj, lik Maria, med känslor rena,
vid Jesu fötter, och hör och bed!
Se upp till korset, som Magdalena,
där nåden blickar till ångern ned!
      Johannes, slut dig
      till vännens hjärta!
      Han tager ut dig
      ur tvång och smärta,
till helig frihet och salig fröjd
uti sitt himmelska rikes höjd.

Väl dem, som redligt det ädla velat,
det rätta sökt och det milda tänkt!
som älskat mycket, fastän de felat!
Dem varder mycket ock efterskänkt.
      De här ej blevo
      allt vad de skulle;
      men änglar skrevo,
      så kärleksfulle,
vad genom dem, uti minsta mån,
den världen glätt, som de kommo från.

De hava hållit sig vid det ena,
att frukta Herren, och intet mer:
de hava tvagit sin´ kläder rena
uti det blodet, som oskuld ger.
      All strid är lyktad,
      all synd förlåten,
      och oron flyktad,
      och stillad gråten; -
den store Fadern vet deras namn,
och trötte sjunka de i Hans famn.

Så fridfullt de uti Herran somna,
så fröjdfullt hälsa de Herrans dag:
de ur bedrövelsen äro komna
och undan ödenas alla slag.
      Ej mera fångna
      i jordebanden,
      de äro gångna,
      så talar Anden,
ur mödans träldom till fridens hem,
och deras gärningar följa dem!

De äro gångna! De gingo tida
till rätta hemmet i Faderns hus.
De skola bo i den staden vida,
där sol och måne ej skifta ljus:
      ty klara solen
      är Han, som råder
      från höga stolen,
      och ser i nåder
till allt, som rum i den staden fick,
och liv och salighet är Hans blick!

Och rum för alla, som tro och hoppas,
för alla rum uti himlen är!
Och som, när fikonaträdet knoppas,
I veten sommaren vara när;
      alltså I kännen,
      då dagen svalkas,
      hur Himlavännen
      till eder nalkas,
och för till rummet, som han berett,
där I med honom förbliven ett.

Då dagen svalkas och skuggan breder
kring edra dalar och berg sitt flor,
så kommer Han och förlossar eder,
vars makt är såsom hans kärlek stor.
      De ögon trötta,
      en stund de somna...
      De verktyg nötta,
      en stund de domna...
En annan stund till ett annat lopp
I edra huvuden lyften opp!

Och ny är himlen, och ny är jorden,
och ny är himlens och jordens son,
och saknar icke, odödlig vorden,
det trånga hemmet, han kom ifrån.
      Det är försvunnit,
      det är forvandlat -
      Men tro, som vunnit!
      men dygd, som handlat!
I haven lotten åt er beredd,
av låga sinnen ej hörd och sedd.

Då äro torkade alla tårar,
då äro helade alla sår.
Ej mer, på travar av lik och bårar,
med fackla nedvänd och släckt, jag står.
      Jag facklan vänder -
      och i detsamma
      den återtänder
      vid livets flamma,
och blandar, evig seraf, min ton
i eder lovsång vid ljusets tron!


[topp] | [sorterat på namn]

Ärkebiskopar i Sverige

Stephanus 11641185
Johannes 11851187
Petrus 11871197
LambatungaOlavus11981206
Valerius 12071219
BasatömerOlavus12241234
Jarlerius 12361255
Laurentius 12571267
JohannisFulco12741277
IsraelisJacobus12781281
BoethiiMagnus12851289
Johannes 12901291
AllonisNicolaus12951305
KatilliNicolaus13081314
BeronisOlavus13151332
PhilippiPetrus13321341
NicolaiHemmingus13421351
ThyrgilliPetrus13511366
GergoriiBirgerus13671383
KaroliHenricus13831408
GerechiniJohannes14081422
HaquiniJohannes14221432
LaurentiiOlavus14321438
RagvaldiNicolaus14381448
Bengtsson OxenstiernaJöns14481467
UlvssonJacob14691515
TrolleGustav15151521
MagnusJohannes15231528
NericiusLaurentius Petri15311573
GothusLaurentius Petri15741579
BjörnramAndreas Laurentii15831591
AngermannusAbraham Andreae15941599
BothniensisNicolaus Olai15991600
MartiniOlaus16011609
KeniciusPetrus16091636
GothusLaurentius Paulinus16371646
LenaeusJohannes Canuti16471669
StigzeliusLaurentius16701676
Baazius dyJohannes16771681
SwebiliusOlaus16811700
BenzeliusEric17001709
SpegelHaquin17111714
SteuchiusMatthias17141730
SteuchiusJohannes17301742
Benzelius dyEric17421743
BenzeliusJacob17441747
BenzeliusHenric17471758
TroiliusSamuel17581764
BeroniusMagnus17641775
MennanderCarl Fredric17751786
Troil, vonUno17861803
LindblomJacob Axelsson18051819
Rosenstein, vonCarl18191836
WallinJohan Olof18371839
Wingård, afCarl Fredrik18391851
HolmströmHans Olof18521855
ReuterdahlHenrik18561870
SundbergAnton Niklas18701900
EkmanJohan August19001913
SöderblomNathan19141931
EidemErling19311950
BriliothYngve19501958
HultgrenGunnar19581967
JosefsonRuben19671972
SundbyOlof19721983
WerkströmBertil19831993
WemanGunnar19931997
HammarKG1997 


[topp] | [sorterat på år]

Ärkebiskopar i Sverige

AllonisNicolaus12951305
AngermannusAbraham Andreae15941599
Baazius dyJohannes16771681
BasatömerOlavus12241234
Bengtsson OxenstiernaJöns14481467
BenzeliusEric17001709
BenzeliusHenric17471758
BenzeliusJacob17441747
Benzelius dyEric17421743
BeronisOlavus13151332
BeroniusMagnus17641775
BjörnramAndreas Laurentii15831591
BoethiiMagnus12851289
BothniensisNicolaus Olai15991600
BriliothYngve19501958
EidemErling19311950
EkmanJohan August19001913
GerechiniJohannes14081422
GergoriiBirgerus13671383
GothusLaurentius Paulinus16371646
GothusLaurentius Petri15741579
HammarKG1997 
HaquiniJohannes14221432
HolmströmHans Olof18521855
HultgrenGunnar19581967
IsraelisJacobus12781281
Jarlerius 12361255
Johannes 11851187
Johannes 12901291
JohannisFulco12741277
JosefsonRuben19671972
KaroliHenricus13831408
KatilliNicolaus13081314
KeniciusPetrus16091636
LambatungaOlavus11981206
LaurentiiOlavus14321438
Laurentius 12571267
LenaeusJohannes Canuti16471669
LindblomJacob Axelsson18051819
MagnusJohannes15231528
MartiniOlaus16011609
MennanderCarl Fredric17751786
NericiusLaurentius Petri15311573
NicolaiHemmingus13421351
Petrus 11871197
PhilippiPetrus13321341
RagvaldiNicolaus14381448
ReuterdahlHenrik18561870
Rosenstein, vonCarl18191836
SpegelHaquin17111714
Stephanus 11641185
SteuchiusJohannes17301742
SteuchiusMatthias17141730
StigzeliusLaurentius16701676
SundbergAnton Niklas18701900
SundbyOlof19721983
SwebiliusOlaus16811700
SöderblomNathan19141931
ThyrgilliPetrus13511366
Troil, vonUno17861803
TroiliusSamuel17581764
TrolleGustav15151521
UlvssonJacob14691515
Valerius 12071219
WallinJohan Olof18371839
WemanGunnar19931997
WerkströmBertil19831993
Wingård, afCarl Fredrik18391851

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]