[Visornas hemsida] | [Den svenska teatern]
[Vandalerne]
[Patriis Musis]

Bort med Patriis Musis!

PATRIIS MUSIS

Den svenska teatern

patriis musis
fosterlandets sånggudinnor

[topp]

Vandalerne

Illustrerad dagsvers i
Fäderneslandet 1888
i samband med de
kungliga teatrarnas
indragna anslag.

Strunt uti de sköna konster,
nu teatern stängas skall!
Vi i stället ha voterat
pengar till ett kungligt stall.

Dramatiken och lyriken,
det är föga i vår smak.
Men hur skönt, när höga hästar
gnägga under nådigt tak!

Jag, Redelius sjunger psalmer,
så gör äfven Waldenström.
Och Liss Olof, stor och modig,
drömmer ingen konstnärsdröm.

Nu vi ha vårt värf fullbordat
och Thalia husvill står;
men vi under fromma later
läsa tyst vårt "fader vår".

[topp]

När det gamla operahuset i Stockholm grusades, försvann även den inskrift, som förkunnade, att Gustav III ägnat denna byggnad åt fosterlandets sånggudinnor. Under ett århundrade hade dessa ord,

GUSTAVUS III
PATRIIS MUSIS

där de lyste i guld under Sveriges vapen, påmint om byggnadens upphovsman och om dess uppgift.

Gustav III hade skänkt vårt samhälle ett ordnat teaterväsende. Varje framställning av teaterns och den sceniska konstens utveckling och öden under det århundrade, som sedan förflutit, har sin naturliga utgångspunkt i en blick tillbaka på hans verksamhet som den svenska scenens organisatör och outtröttlige befrämjare.

Georg Nordensvan
Svensk teater förra delen

[topp]
[Visornas hemsida] | [Den svenska teatern]