[Visornas hemsida] | [Den svenska teatern]
[Spinnhuset på Långholmen]

SPINNHUSET PÅ LÅNGHOLMEN

Den svenska teatern

Spinnhuset på Långholmen

[topp]

FRÖJAS TEMPEL

FRAGMENT.
text: Carl Michael Bellman

Wid brädden af det glas som står min grafwård nära,
Min Skugga tolcka will den glada Gudens ähra,
till Rörom i min hand, Sin gyldne pihl han ställt
och Sielf i sockrets fragg sitt wäsend´ sammansmält.
Du ömhet! Guda-kraft! - lätt mig din söttma känna,
och du! du Winets Gud! stänck nägtar kring min pänna
Ned om den glesa skog, där Mälarns bölja ler,
och Asp och lönn wid sjön sin gröna skugga ger,
där Fröijas tempel syns som ögats brånad hetzar,
Kringhwärft af höga planck med taggar, spiut och spetzar,
just innom denna borg en låg-ländt hydda sträcks,
på dörrn står blå Kanin och Numra 46.
I detta Backi skrubb, det ingen hint förstöra,
Wår Ulla Winblad föds at werldens högtid gjöra,
En blomma aldrig än så mildt åt Solen log,
och aldrig hörts så tyst på Åkerblomskans krog.
På Barnets lena kind en fläckig rodnad strimma,
än plira ögat opp, än slumra det en timma,
Behagligheten tyst wid hennes vagga satt,
uti en brandguhl stubb med silfwerblommig hatt.
Kyskheten klädd i taft wid waggan satt som amma,
från modern i paulun det sköna barn annamma,
och Kärleks Guden sielf med blöijan flög och tog etc. - -
Hjältinnan kommer till världen på ett för en sådan händelse föga lämpligt ställe, nämligen Åkerblomskans krog eller blå Kanin och Numra 46. 
Fröjas Borg med Gallervärk, eller som det heter i Poemets titel - Fröjas Tempel - är Spinnhuset på Långholmen. 
Ovan nämnda krog, fanns beläget inom själva Spinnhusets område.
Fabrikören, traktören och entreprenören Benedictius var marketentare för Spinnhusets krog.
Som stadens renhållningsentreprentör var han bas för spinnhushjonen, vilkas arbetskraft han disponerade.
Pater Örn, med sina nunnor
står vid Clostret vid Cornhamn
Mellan Benedictii tunnor
at få taga dig i famn
Magnus Benedictius och hans företrädare Niclas Öhrn hade tagit renhållningen på entreprenad mot att de erhöll gödsel och annan orenlighet, som fördes på pråmar från uppsamlingsplatserna för att i första hand komma salpetersjuderiet på Kungsholmen och i andra hand lantbruket till godo.
Fönstren glittra, kännen I
Ej Salpetersjuderi?
En gång, Ulla, raillerie!
Palten dit dig leder.
Palten, han som för bort kvinnan, som söker dölja sin skam genom att dra ner hucklet över ansiktet, att spinna kammull på sin slända.
Om Tirsis, om den Sloken,
och mig hon mycket sagt
at jag gått mellan wackt
med huckle åt Horn-kroken
och snyftat det förstås.
Klockare och skolmästare vid Spinnhuset var Diedrich Johan Trundman. Han får även bli Klockare i Fröjas Tempel.
Jag är krasslig, skröplig jag,
Hostar hostar natt och dag,
Döden i hvart andetag
Ropar: Trundman hädandrag
Fattig, trasig, utmärglad, likgiltig för alla livets fröjder, likgiltig inför risken att bli nykter - sådan framstapplar avskedade klockaren vid Spinnhuset Trundman sina sista steg.
Ach! vore jag nu ung, hvad skulle jag mig grufva!
Men med en skorpnad läpp, utur en stoppad hufva
Framstamma mitt försvar - förr, tror jag, innan dess
At man tillbjöd min hand en Spinnhus-Hercules.
Et korsgevär sin spets chignonen öfver-höjer -
Förklädd min älskare mitt hufvud nederböjer,
Innom sitt svarta släp han samlar all sin harm:
Jag gråter i hans famn, han småler åt min barm.
Han sträcker ut en hand, insvept i långa ärmar,
Han tilger mig mitt brott; hans ord och sång jag härmar.
Men sen den dagens sol i molnen bärgat sig,
Så tar han en butelj god Pontac hem hos mig -
Inspektor vid Spinnhuset var sångaren vid Operan - Hans Hansson Björkman. Carl Michael Bellmans vän.
Efter att ha verkat som musikdirektör och organist vid Kalmar domkyrka kom Björkman till Stockholm.
Platsen på Långholmen erhöll han den 19 juli 1773, men redan tidigare under året hade han stått på den nyupprättade sångscenen.
Den unga konungen Gustav III igångsatte en förnyelse av den skröpliga Bollhussalen, och han satte sig att nedskriva planen till en invigningsopera, Thétis och Pelée.
Stockholms mest uppburna konsertsångerska, Elisabeth Olin, blev övertalad att ta primadonnarollen. Hovkanslisten Karl Stenborg fick rollen som primo amoroso. Hovsekter Lalin rollen som Jupiter, rektor Nordén Neptun och m:ll Falk Doris. Fru Olins tolvåriga dotter spelade Kärleken. Före detta stadsnotarien Annerstedt, fru Augusti 17 år gammal och redan gift med en violinist i hovkapellet, fick roll som herde, herdinna eller havsgud, vad vet jag! Uttini stod för musiken, Johan Wellander för versifieringen. Gallodier nyskapade baletten, dekarationerna målades av Lorens Sundström, maskineriet konstruerades av snickargesällen Sollenius. Hovdamerna hjälpte till med kostymernas utbroderande.
Och - inspektorn på Spinnhuset - där det fanns en krog som en Ulla Winblad första gången såg världens ljus.
Inspektorn på Spinnhuset, Hans Hansson Björkman, sjöng i rollen som överstepräst i kröningsoperan Thétis och Pelée.
Carl Michael Bellmans manuskript till den aldrig tryckta Poemet Fröjas Tempel är borta!
Kanske är miljön Spinnhuset. 
Nils Afzelius avslutar Fröjas Tempel och Spinnhuset:
... Bellmans Spinnhus aldrig skulle ha blivit en motsvarighet till John Gays Newgate. Hos Bellman finns inga grova brottslingar, inga tjuvar och mördare, knappast ens onda människor, endast svaga. I det ondas värld var han en främling.
Källa:
Nils Afzelius 
Fröjas Tempel och Spinnhuset
Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet 1952
Elfte samlingen

[topp]
[Visornas hemsida] | [Den svenska teatern]