[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Läs Crusenstolpes minnesteckning över Badin - Morianen]
[Persongalleriet i Crusenstolpes Morianen] | [Personerna i Morianen]
[författaren M.J. Crusenstolpe]
[Holstein-Gottorpska ätten regerade 1751-1818 i Sverige]

MORIANEN
Adolf Ludvig Gustaf
Fredrik Albert Badin Cuchi
(1746-1822)

[topp]

Badin
text: M.J. Crusenstolpe
(Miniatur-almanach 1854)

Från Danmarks afrikanska besittningar hade danska etatsrådet Reiser fått en välbildad och eldig negerslavgosse, vilken han sedermera medförde till Sverige, när han något av de sista åren på 1750-talet satte sig ned i Stockholm, därtill övertalad av sin hustru, som var av svensk härkomst. Det svarta barnet var fött 1746 eller 1747 och bar bland sina hedningar namnet "Cuchi"; men med anledning av gossens livliga lynne kallade Reiser honom i stället: "Badin". Händelsevis kom detta till Lovisa Ulrikas kännedom och väckte hennes nyfikenhet att se "morian-ungen". Etatsrådet Reiser skyndade icke blott att fullgöra denna hennes önskan, utan även att som gåva åt drottningen erbjuda negergossen, - och hon mottog med välbehag denna sällsamma äreskänk.
Jämnårig med de kungliga barnen, blev Badin utsedd och uppfostrad till deras lekkamrat. För att likväl icke stöta de andäktige i landet och dess inflytelserika prästerskap för huvudet, fann hon nödigt att låta döpa honom; och i dopet fick han namn efter hela dåvarande konungahuset, med undantag av den andre prinsen i ordningen. Morianen hette således: "Adolf Ludvig Gustaf Fredrik Albert Badin Cuchi," ehuru endast det av "Badin" behövdes och begagnades.
Bland Lovisa Ulrikas många infall och de rön hon anställde, var även försöket att låta ett människolynne utvecklas utan ledning och uppfostran, helt och hållet på egen hand och utan tukt. Med det sjudande negerblodet var detta rön i synnerhet svårt, vådligt och olycksbringande. Det fanns intet spratt, ingen grovhet och oförskämdhet, som Badin ej tillät sig mot hovfolket, rikets ämbetsmän, även de högsta, till och med mot de kungliga barnen. Man fick ej straffa honom - drottningen hade uttryckligen förbjudit det, och hennes vilja var även den fromme konungens lag. För alla, som stodo i beröring med konungaborgen, utgjorde Badin en fasa. Drottningen skrattade av full hals åt den vånda hennes svarta gunstling förorsakade alla, som råkade inom hans synkrets - och Adolf Fredrik teg och låtsade ej bli varse, när morianens upptåg och förolämpningar gingo till den ytterlighet, att konungen icke ens av artighet mot sin gemål kunde småle. I de kungliga gemaken sprang Badin fram och tillbaka samt knuffade med häftighet undan vem som helst, som stod honom i vägen. Under måltiderna hängde han sig dinglande mellan konungens och drottningens stolar. Vid deserten lyftades han upp på bordet, där han spatserade av och an mellan tallrikar och fat. En fet hovman bet han en gång av ilska med den våldsamhet i magen, att tvänne av morianens egna tänder sprungo sönder. Kronprinsen kallade han: "Gustaf du skurk," prins Fredrik "Munsjör snus," o. s. v. Om han blev förtretad på någon, karl eller fruntimmer, bad han dem, även i kungaparets närvaro "draga fan i våld" och majestäterna förtörnades icke. Under en middagsmåltid befallde drottningen honom att gå till riksrådet Scheffer, som satt vid andra ändan av bordet, och säga någonting artigt och roligt åt hans excellens. Detta efterkom Badin på det sätt, att han yttrade till den höge ämbetsmannen: Vad skall jag säga? Varom skall jag tala? Skall jag tala om "gatusmuts"? Vid ett annat tillfälle i hovkretsen skulle grevinnan Brahe examinera negerynglingen i katekesen, och hon frågade honom om huvudstyckena. Härtill svarade Badin med de grovheter som finnas anförda i "Portefeuille", första delen sidan 105; och denna oerhörda plumphet hälsades av majestäterna och hovcirkeln med en salva skratt! Naturligtvis stegrades av bifallet ännu mer hans oförsynthet och djärvhet, och slutligen förgrep han sig mot den höga beskyddarinnans egen person. Då först fann Lovisa Ulrika av behovet påkallat och tiden inne att näpsa hans ofog. Hon gav således befallning, att morianen skulle tillhållas uppföra sig anständigt och agas när han förgick sig. Hovfolket, länge förfördelat och pinat av den svarte plågoanden, lät icke säga sig detta två gånger. De åtlyddo befallningen con amore, med en skyndsamhet och eftertryck, som vida överträffade drottningens både beräkning och önskan. Badin var i sitt tjugonde år, då han i sin ordning blev misshandlad och på ett grymt sätt fick göra bekantskap med ferlan. Drottningens veto räddade honom slutligen från den allt för länge fördröjda uppfostringsmetoden.
Hela sin levnad stod Badin på den förtroligaste fot med holstein-gottorpska regentsläkten i Sverige. Hans utseende i yngre åren var, färgen oberäknad, särdeles fördelaktigt, och rykten ha allt ifrån den tiden varit i omlopp rörande förhållanden av den mest ömtåliga art. När och var som helst hade han fritt tillträde hos alla de kungliga personerna av bägge könen. Den ende av dem, vars namn han icke bar, blev i morianens äldre dagar just den, vars böjelser och sysselsättningar han företrädesvis delade. Näst hertig Karl fanns i hela Sverige ingen större ordensvurm än Badin. Allt vad han i fast, löst och reda penningar under loppet av sin långa livstid fick av sina kungliga välgörare och vänner - och det var i sanning icke obetydligt; ty holstein-gottorpska huset var icke fläckat av snålhetslytet - använde han på ordensupptåg och för ordensändamål. Timmermännen erhöllo av honom ansenliga donationer. Liksom Cornelius Tratt, enligt fru Lenngren, "trivdes gärna i damasker," styrde Badin gärna ut sig i frimurarnas uniform.
Badin var tvänne gånger gift och bägge äktenskapen barnlösa. Hans första hustru, Betty Svart, dog 1798 och den senare, Magdalena Elenora Norell, överlevde honom. Den 18 mars 1822 blev Badins dödsdag. Han begrovs i Katarina kyrkogård och lämnade sin änka i ytterst torftiga omständigheter. Av de ordnar, på vilka han i livstiden slösat, fick hon något ringa understöd. Hans avbildning - ett bröststycke målat i pastell - prydde biblioteksrummet i prinsessan Sofia Albertinas palats vid Gustaf Adolfs torg. Hon skickade tid efter annan åt sin fosterbroder på hans äldre dagar kontanta vedermälen av sin hågkomst och vänskap; och ännu finnas i behåll biljetter, dem hon med egen hand skrivit till honom, vittnande om hennes deltagande för hans välgång.
Vid Karl Johans första ankomst till Sverige var Badin nyfiken att se och lära känna honom. Han begagnade sin rättighet en gång för alla, att oanmäld gå ut och in när och var han behagade på Stockholms slott. Kronprinsen var sysselsatt vid sitt skrivbord, med ryggen vänd åt dörren då Badin inträdde och blev då han såg sig tillbaka, oangenämt överraskad av den svarta, obekanta ansikte, som mötte hans blick. På de häftiga frågorna: "vem han vore? vad han ville? och huru han vågat och kunnat komma oanmäld in i prinsens rum?" sade morianen sitt namn, åberopande sin rättighet till obehindrat inträde hos kungliga familjen och uppgav sitt ärende endast vara att få se Sveriges nye tronföljare.
"Nå väl!" utbrast Karl Johan, barskt, steg upp från skrivbordet och antog en rak ställning - "Se nu noga på mig. Gå sedan er väg och kom ihåg, att hos mig slipper ni hädanefter aldrig in, utan efter gjord anmälan, eller på min särskilda befallning."
Detta var det gamla konungahusets gunstlings både första och sista audiens hos den nya regentsläktens stamfader.

[topp]

[topp]

HOLSTEIN-GOTTORPSKA HUSET I SVERIGE

1. Greve A.F. Munck (1749-1831)

4. Elis Schröderheim (1747-1795)

3. Baron Reuterholm (1756-1813) 2. Samuel af Ugglas (1750-1812)

5. G.M. Armfelt (1757-1814)

6. Adolf Fredrik (1710-1771)

9. Fredrik Adolf (1750-1803)

8. Gustaf III (1746-1792) 7. Karl XIII (1748-1818)

10. Gustaf IV Adolf (1778-1837)

11. Sofia Magdalena (1746-1813)

14. Sofia Albertina (1753-1829)

13. Lovisa Ulrika (1720-1782) 12. Hedvig Elisabet Charlotta (1759-1818)

15. Fredrika Dorothea Vilhelmina (1781-1826)

16. Mamsell B. Ch. Eckerman

19. Fröken Magdalena Rudenschöld (1766-1823)

18. Fru A. Ch. Schröderheim (1754-1791) 17. Mamsell Sofie Hagman

20. Kammarfru Olivia Ramström

21. Nils Dalberg (1736-1820)

24. General C.F. Pechlin (1720-1796)

23. Badin (1746?-1822) 22. Chr. Karsten (1756-1827)

25. C.M. Bellman (1740-1795)

[topp]

Holstein-Gottorpska ätten
regerade 1751-1818 i Sverige

Konung         Drottning         Barn

Adolf Fredrik (6)
1751-1771
Lovisa Ulrika (13) Gustaf (8)
Karl (7)
Fredrik Adolf (9)
Sofia Albertina (14)
Gustaf III (8)
1771-1792
Sofia Magdalena (11) Gustaf (10)
Gustaf IV Adolf (10)
1792-1809
Fredrika (15)  
Karl XIII (7)
1809-1818
Hedvig Elisabet Charlotta (12)  
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]