[tillbaks] | [förord] | [till visan] | [ordförklaringar]

Vill du läsa om Frihetstiden och Statskuppen 1772.
Vinkällaren Stockholms Rådhus i visan var en del av statskuppen

Dagens visa
1999 juli 16

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 
En väsentlig del av vakthållningen i Stockholm åvilade stadens borgerskap vars garde var strikt militärt organiserat och främst utförde sin tjänst genom patrullering i staden och på malmarna. Ungefär samtidigt som denna visa tillkom blev Samuel Christian Wallen, den vissamlare som lämnat de flesta bidragen till vår kunskap om Bellmans bacchanaliska visor från denna tid, utnämnd till stadsmajor i Stockholm. Denna post gav honom ansvar över stadens vakthållning. Denna visa har han emellertid sent fogat till sin samling.

De lokaler som nämns i visan (som besöks eller passeras) är så långt jag kunnat kontrollera genomgående vinkällare, inte krogar. De är med andra ord lokaler med relativt hög status. Till min hjälp har jag tagit Gunnar Hellströms uppsatser om "Vinskänkar och källare [...] under Karl XII:s tid och frihetstiden", Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1957, -58 och -60. Ett par av vinkällarna har jag inte lyckats lokalisera, men till saken hör att alla källor bär spår av en tradering som påverkat texten. Namn kan ha bytts ut eller förvanskats.

Gunnar Hillbom

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

Bacchi Soldaters Källar-Patrull

Visan daterad 1/10 1767 - 1/10 1768

text: Skillingtryck utan tryckort och år (1700-tal)
Osäkert om Bellmans upphovsmannaskap.

musik: Se menigheten, Fredmans sång n:o 3

N:o 195 Carl Michael Bellmans Skrifter XIV Ungdomsdikter II.

Utgiven av Bellmanssällskapet, Stockholm 1994.
 

Kom, se patrullen
Som vid Sjötullen
Corps de gardiet sitt har stält.
Bacchi soldater,
Braf kamerater,
Nu draga uti fält.
Hör, mönsterskrifvare, är alla här?
Akt gifven på commando I gevär!
Glasen i händer,
Drickom i sänder;
Quarters-remmar´n lösen är.

Förgylda Freden
- Karl, blif i leden!
Härifrån på stund patrullen går.
Irr uti hjernan,
Nu in på Stjernan,
Chefen ropar högt God tår!
Vi faran se men henne aldrig fly,
Hit nu till venster på Holländska Dyn.
Första plutonen
För bataljonen
Lägger glaset nu till syn.

I jämna leder
Nu vänden eder,
Marsch gesvint till Quarnhuskällaren fram!
Stå, eder rätta!
Vi ej förgäta
Lejonet af Bacchi stam.
Vi mitt emot i hörnet ha Apotek
Där aqua vitae säljes utan svek.
Apoteks-kallsupen
Läska skall strupen
Uti denna bardalek.

Nå mina Bröder,
Vi går åt Söder,
Just gerade uppå Pelican.
Vi nu camperat
Och patrullerat
Länge nog här uti Sta´n.
Södertorgs-brunnsbacken är väl mycket svår,
Men vi där uppe Draken råka får.
Lappri besvären!
Bacchus för hären
Sjelfver uti spetsen går.

Enigheten,
Tvi den förtreten,
Källarmästar´n uti slagsmål dödt.
Vin och vän-sämja
Vi skull´ befrämja,
Vinet har vår vänskap födt.
Friskt bussar, Enigheten rundt förbi!
Enighet sådan fanen gifva vi!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Fanen gifva vi!

Marsch nu till venster,
Gör edra tjenster
Adjutanter och flygelmän!
Hvar det må våga
Hoppet vi åga
Uti ögnasigte än.
Hit, in till Pfannenstill, förutan prut!
Hoppet på båten, när vi druckit ut.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
När vi druckit ut.

Björngåln vi gästa,
Jägarn den nästa,
Nu det något långt till Hamburg är.
Friskt då marschera,
Källare flera
Ej på Söder vara lär.
Nå drickom nu då utaf hjertans grund,
Och se´n åt Staden uti samma stund!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Uti samma stund.

Vester Långgata
Vi icke rata,
Fast vi likväl ha vårt högquarter
Uppå den andra.
Ingen kan klandra
Ty där finnas källrar fler.
Nu på Storkällar´n - Ack, hvad är det här?
Hon till en stenhop nu förvandlad är!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Nu förvandlad är.

Nå mina bussar
Här är ej slussar
Utan bara jämna Norrbro.
Ledstänger goda
Vill jag förmoda,
Kära, fällom intet mod.
Härifrån passera hastigt vi få låf
Om vi må hinna upp till Castenhof.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Upp till Castenhof.

Kejsare-Kronan,
Den hufvudbona´n
Pryda skall vår käcka General.
Stockholms Rådhuset
Där vi fått ruset
Blifva skall hans rikes sal.
Vinfat, Tre Tunnor, blifva skall hans tron.
Hör fälttrumpeten, blås ur samma ton!
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Blås ur samma ton

Regeringsgatan
Det är en satan
Till att vara smal och grufveligt lång.
Ej uti skredet
Två man i ledet,
Eljest blir han altför trång.
Här fram passera hastigt, vi ha brådt
At vi må hinna upp till Stockholms Slott.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Upp till Stockholms Slott.

Riga med mera,
Altona, flera
Truppen ej så dags passera törs.
Tre, bussar käcka,
Remmare täcka,
Och så in på Stockholms Börs.
Zellingens Stadshus ej förgätas får,
Härnäst åt Hamburg man den vägen går.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Man den vägen går.

Ända på Psalmen,
Slutet hos Malmen;
Rhenska vinet hans det smakar bäst.
Där sku vi pusta,
Litet grand rusta
Och se öfver gammal rest.
Se´n vägen åt Förgyldta Äpplet tar
När man tillbaka åt Högvakten drar.
Fall-falleralla
Fall-falleralla
Åt Högvakten drar.

SjötullenTullhuset vid Skeppsbron
Corps de gardievaktstyrka
mönsterskrifvaremönstringsansvarigt befäl
Quarter-remmar´nglaspokal rymmande ett kvarter eller ca 1/3 liter
Apotekhade vid den tiden viss utskänkning av starksprit
kallsupenden sup som inte dracks uppvärmd
bardalekkamp, styrketävling
geraderakt, direkt
Sta´nnuvarande Gamla sta´n. Malmarna i norr och söder låg utanför Staden.
Lappristrunt
flygelmänmanskap i formationens ytterkanter, här med uppgift att spana in och rapportera förekommande vinkällare
ågaäldre parallellform till äga
PfannenstillCarl Pfannenstill ägare av Gyllene Hoppet 1/10 1767 - 1/10 1768
på SöderRedan på Bellmanstid talade man alltså om Södermalm som Söder
den andraÖsterlånggatan
Förgylda FredenGyldene Freden, öppnades 1726 Österlånggatan 51
Stjernanlåg från 1764 på Österlånggatan 45
Holländska DynÖsterlånggatan 21. De Hollandische Tuin, de sju nederländska provinserna
QuarnhuskällarenKvarnhuset invid Räntmästarhuset
LejonetGötha Lejon, Järntorgsgatan 40 eller Tyska Lejonet i hörnet mellan Skomakaregatan och Tyska brinken.
Pelicanbörjan av Brunnsbacken, nuv. Södermalmstorg, som sluttade brant upp mot Hornsgatan
DrakenFörgylda Draken, inrymd i Hornsgatan. (Fredmans Sånger 5b)
EnighetenKan ej identifieras. Fanns en källare med det namnet 1756-1767
HoppetNuvarande Bellmansgatan 24, där Carl Michael växte upp. Gyllene Hoppet innehades av Carl Pfannenstill
BjörngålnS:t Paulsgatan 27
JägarnGröna Jägaren Tjärhovsgatan 23 (Fredmans Sånger 5a)
Hamburghörnet av Götgatan och Pilgatan nuv. Folkungagatan
Storkällar´ngamla rådhuset vid Stortorget. Försvann 1767, revs, nu Börshuset
CastenhofNorrmalmstorg nuvarande Gustav Adolfs torg i hörnet av Malmtorgsgatan
Kejsare-KronanLuntmakargatan 62
Stockholms RådhusVinskänken Georg Diedrich Heimbergers källare på Drottninggatan 23. Statskuppen den 19 augusti 1772 var det här patrullen fick sina instruktioner till Gustaf III:s belåtenhet
VinfatRegeringsgatan 9. Heidelbergska Vinfatet eller Stora Vinfatet
Tre TunnorDrottninggatan 26
Stockholms SlottHögvakten slutmålet - också namnet på en källare som låg på Regeringsgatan 65
Riga och AltonaEj identifierade!
Tre RemmareRegeringsgatan 47
Stockholms Börsöppnades 1761 i lediga lokaler efter Hamburger Börs, Jakobsgatan 6
Zellingens Stadshusingår inte i vaktrundan denna gång - förbi Södra Stadshuskällaren vid Brunnsbacken
Malmenvinkällaren Tre Kronor på Riddaregatan (nuv. Myntgatan). Malmen kallades den populäre vinskänken Matthias Malm
Förgyldta ÄppletLadugårdslandet - men hade lokaler (1766) på Västerlånggatan 42

[tillbaks] | [topp] | [förord] | [till visan] | [ordförklaringar]