[tillbaks] | [till bildtexten] | [till visan]

Dagens visa
1999 juli 19

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 
Och så fick han bära följderna
teckning av Albert Edelfelt - Gustav IV Adolf

De dö för sin kung. 
Tidsbilder av Emil Svensén, 1909
Ryssland hade blivit förvandlat från Napoleons fiende till hans vän och bundsförvant.
När de båda kejsarna sutto vid ett bord med Europas karta emellan sig, sysselsatta med att dela upp världsdelen i en västlig intressesfär för Frankrikes och en östlig för Rysslands räkning, fann Napoleon lätt nog en utväg att komma ifrån sin nye väns besvärliga fordringar på Balkanhalvön genom att giva honom anvisning på Finland.
Ett exempel borde statueras, och Sverige finge tåla att näpsas för sin konungs [Gustav IV Adolf] oresonliga halsstarrighet.
Tsar Alexander var i början icke böjd att släppa sina sköna drömmar om Bosporen och Dardanellerna, men så kom han att betänka, att Petersburg hört de svenska kanonerna i början av 1788 års krig, och sådant tycker ett stort rikes huvudstad icke om att höra på allt för nära håll. Bästa sättet att slippa upprepandet av dylikt obehag vore ju att flytta gränsen bort ifrån huvudstadens grannskap.
Och så bröt finska kriget ut. [1808]
På sitt tafatta vis försökte väl [den svenske] konungen att vidtaga nödiga åtgärder till Finlands och rikets försvar, men dessa åtgärder voro ofta av det slag, att de fördärvade mer än en vida bättre krigföring varit i stånd att upphjälpa. Bland annat lät han märkligt nog förmå sig att från den annars så djupt hatade franska revolutionen göra ett lån av den allmänna värnpliktens stora grundsats, som sedan många århundraden varit förgäten i vårt land.
Men det över all beskrivning klumpiga sätt, varpå denna grundsats tillämpades, bragte den i ett vanrykte hos den stora massan av folket, som hela det följande århundradet knappast räckt till att utplåna.
Tillämpningen skedde genom det s. k. lantvärnet, till vilket ett antal krigsduglige män mellan 18 och 25 års ålder skulle uttagas för att efter genomgången övning sändas ut mot fienden.
Bland annat bestämdes, att endast ogifte män kunde utskrivas till lantvärnet, och detta föranledde en mängd plötsliga giftermål bland dem, som icke hade lust att stå för kulor och krut.
Under den inbrytande vintern kunde en stor del av de utskrivna icke sändas över havet till Finland, och så återstod endast att låta dem marschera den långa vägen kring Bottniska viken.
Illa födda, illa klädda och framför allt illa skodda, dukade de i massor under för den höga nordens kalla vinter, och de förfrusne, som bärgade livet, sågos under det följande halvseklet i alla landsdelar vanka omkring på kryckor eller träben såsom levande minnen av en olycksalig krigföring.
Även bland dem, som lyckligen hunnit över till Finland, anställde lantvärnssjukan (ett slags tyfus) de svåraste härjningar.
I följande tider har det bittra minnet av lantvärnets lidanden levat kvar på djupet av folkets sinnen och utgjort det svåraste hindret mot ett tidsenligt ordnande av Sveriges försvar på den allmänna värnpliktens grund.
Men när den stackars konungen fick spörja, att de unge lantvärnsmännen i massor dukade under för sjukdomar och umbäranden, yttrade han allenast:
"De dö för sin kung."
Kanske mer än någonting annat har detta yttrande bidragit att undergräva den tillgivenhet, varmed hans trogna svenska folk i det yttersta hängde fast vid honom.
Folket trodde nämligen, att orden inneburo ett grymt hån mot lidandet, men så elak var visst icke den arme konungens mening.
På sitt enfaldiga vis ville han blott säga, att döden för fältsjukan i fäderneslandets tjänst kunde vara lika ärofull som döden för fiendens kulor, men det förstod han icke att uttrycka bättre.
Och så fick han bära följderna.
----- [tillbaks] ----- 


melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

Orderna, de kommo

en visa som sjungos av lantvärnet i 1808 års krig

Orderna, de kommo både hastigt och snällt:
Vi måste vara redo att gå uti fält.
Vi måste gå bort ifrån oxar och plog
och taga de blanka gevären emot.
och taga de blanka gevären emot.

Den ljuvaste sommar, den blomstrande vår,
vi måste gå bort som villfarande får.
Men fåren de känna väl var sina land,
men vi känna ingen i främmande land.
men vi känna ingen i främmande land.

Den klaraste morgon, den glänsande dag,
när lärkan han sjunger, och göken han gal,
när alla blad och blommor de spritta ut,
så måste vi stånda för kulor och krut.
så måste vi stånda för kulor och krut.

Adjö, hulda fader och ömmaste mor!
Jag nödgas för Eder omtala dessa ord.
Adjö, värda syster och käraste bror!
Adjö, alla männer och flickor så god!
Adjö, alla männer och flickor så god!

Min broder är bortrester, och jag är ännu kvar.
Jag ser helt bedrövad min mor och min far.
Men se, vad vill jag göra, ty tiden är kort:
Ordene äro komna, nu måste jag bort.
Ordene äro komna, nu måste jag bort.

Släktingar och vänner, som undren uppå,
varföre vi skola med lantvärnet gå.
Men det var väl redan utav Skaparen utsett,
långt förrän vi nånsin till världen blev född.
långt förrän vi nånsin till världen blev född.

Den sista dagen vi från Uråsa for,
så gingo vi alla till Guds Heliga Bord.
Släktingar och vänner de gräto väl då.
"Kanhända vi aldrig mer till Uråsa gå."
"Kanhända vi aldrig mer till Uråsa gå."

Straxt måste vi ut och resa vår kos
både tårar och suckar de följde därhos.
Mången fader såg sonen allt för den sista gång.
Guds hjälp han önskar honom på vägen så lång.
Guds hjälp han önskar honom på vägen så lång.

Till Ingelstad vi blevo transporterade först,
och sedan till Skir vi reste därnäst.
Där mötte oss de herrar, som mönstringen ger:
"Välkomne, mina gossar! Här komma väl fler?"
"Välkomne, mina gossar! Här komma väl fler?"

Sen reste vi till Växjö, vår kosa gick fort.
Där blevo vi uppställde vid Växjö östra port.
Oss mötte där de herrar, som oss gingo när.
De buro fanorna med dragna gevär.
De buro fanorna med dragna gevär.

Så blevo vi uppställde på Växjö lilla torg,
det gjorde väl våra föräldrar stor sorg.
De herrar de gingo där mitt i en ring,
och inuti kretsen stod fanan så fin.
och inuti kretsen stod fanan så fin.

De herrar de gingo där lederna fram.
De sade: "Mina gossar! Giv upp edra namn!"
Och när de hade fått våra namn i sin hand,
så svuro vi trohet i seger försann.
så svuro vi trohet i seger försann.

Vi svuro vår konung i liv och i död.
Krist give, vi fingo leva på vår svenska ö!
Jag hoppas på Herren, han lever visst än.
Han hjälper allt lantvärns svenska krigsmän.
Han hjälper allt lantvärns svenska krigsmän.

Vår fältherre talade orden så snällt.
Han sade: "Mina gossar, var icke modfällt!
Ty jag går i spetsen för eder försann,
evad det månde bära till vatten eller land."
evad det månde bära till vatten eller land."

Våra hattar de prydas med ovanliga ting,
så var blodig ådra han röres omkring.
En flaska vid vår sida, geväret i vår hand,
i durckmarsch vi resa åt främmande land.
i durckmarsch vi resa åt främmande land.

Uråsa: socken söder om Växjö
"Här komma väl fler?: överallt i landet blev det stora luckor i bataljonerna genom att de utskrivna höll sig undan från mönstringen
Våra hattar de prydas: till en början fanns det inga uniformer åt lantvärnsmännen, utan de fick bära egna kläder. På något sätt måste det dock synas, att de var krigsmän. Här har man låtit dem fästa något tecken i hatten;
durckmarsch: genomtåg, ilmarsch
 

Källa: Bo Ollén Historiska versboken, Norstedts 1954

[tillbaks] | [topp] | [till visan]